04-07-2018

Aftalegrundlag

Vikanservice Varde-Billund er berettiget til at ændre de generelle forretningsbetingelser uden særskilt varsel til kunden. De til enhver tid gældende og på Vikanservice Varde-Billunds hjemmeside offentliggjorte forretningsbetingelser er gældende for kundeforholdet.

Privat Rengøring

Rengøring i private hjem/virksomheder efter aftale.  Vi bestræber os på, at det altid er den samme medarbejder, som kommer. I tilfælde af medarbejderens sygdom, vil vi kontakte kunden, om der ønskes en afløser. I forbindelse med ferie, vil medarbejderen spørge kunden, om de ønsker en afløser.

Vi beder vore kunder om at evt. personlige papirer ikke ligger fremme.

Erhvervsrengøring

Erhvervsrengøring/kontorrengøring aftales med timepris eller et tilbud på fastaftale. Arbejdstiden kan tilbydes før eller efter normal arbejdstid (8.00-16).

Frit Valg (kommunal bevilling)

Borgere kan af den kommunale visitation bevilges hjælp til rengøring midlertidigt eller permanent. Ved valg af Vikanservice som leverandør, vil vi modtage en bevilling, som vi skal udføre. Vi tager kontakt til borger, og aftaler hvilken medarbejder og hvornår hjælpen starter.

Forgæves besøg

Såfremt vore medarbejdere ikke træffer Fritvalgskunden hjemme, kontaktes visitationen for at undersøge om borger evt. er blevet indlagt. Vi kontakter evt. pårørende, hvis vi har mulighed for det.

I tilfælde, hvor vi ikke kan komme i kontakt med borgeren, og der ikke er meddelelser om indlæggelse m.m., skal vi kontakte Politiet, og bede dem om at låse op. Vi skal sikre, at borgeren er ok.

Bestilling af rengøring

Bestilling af rengøring kan gøres telefonisk, via e-mail eller online booking. Ved bestilling eller forespørgsel, bliver kunden kontaktet umiddelbart efter forespørgslen, og der aftales et evt. kundebesøg. På kundebesøget vil det blive aftalt, hvilke opgaver kunden ønsker løst, og der aftales pris og hyppighed.

Almindelig rengøring er minimum 2 timer pr. gang, med mindre andet er aftalt med kontoret.

Rengøringsmidler og udstyr

Fritvalgskunder skal selv stille rengøringsmidler og udstyr til rådighed. Det er meget vigtigt, at redskaberne er i orden. Støvsuger skal være sikkerhedsmæssigt i god stand.

Private kunder/erhvervskunder kan vælge, at vi medbringer rengøringsmidler og udstyr mod ekstrabetaling.

Husdyr i huset

Er der hund/kat i huset, skal det aftales hvorvidt, der skal tages hensyn. Er hunden utryg ved fremmede i huset, beder vi om, at hunden ikke er til stede i de rum, hvor medarbejderen skal gøre rent.

Udlevering af nøgler/alarm

Såfremt kunden ønsker rengøring på tidspunkter, hvor kunden ikke er hjemme, kan der udleveres nøgle til vores medarbejder. Begge parter underskriver en ”nøglekvittering”, denne underskrives også ved aflevering af nøgle.

Medarbejderen instrueres evt. i tilkobling/frakobling af alarm.

Ved rengøring hos Fritvalgskunder, med kommunal bevilling, er det ikke muligt, at få gjort rent, når borgeren ikke er hjemme. Den kommunale Fritvalgsordning kræver, at borgeren er hjemme. Vikanservice har ikke adgang til nøglebokse.

Legitimation

Alle medarbejdere er iført arbejdstøj med logo. Alle bærer synligt billede legitimation med Vikanservicelogo. Dette er for at sikre, at uvedkommende ikke kan udgive sig for at komme fra Vikanservice.

Opsigelse af rengøringsaftale

Vi henstiller til vore kunder, at de så tidligt som muligt giver kontoret besked om, hvornår de ønsker at ophøre med hjælpen. Det gør vores planlægning nemmere, og mulighed for at disponere over medarbejderen til andre kunder.

Ansvarsforsikring ved skader på ting.

Vikanservice har tegnet en ansvarsforsikring i tilfælde af uheld i forbindelse med udførelse af rengøring. Der er en selvrisiko på kr. 1.000,00. Erstatningen skal overstige kr. 1.00,00, før der bliver anmeldt en skade.

Vi bruger TopDanmark som forsikringsselskab, og har Bækmark & Kvist som forsikringsmægler.

 

Forsikring af medarbejdere  (Arbejdsskade og ulykkesforsikring)

Alle medarbejdere er dækket af de lovpligtige forsikringer samt en tillægsdækning i form af heltids- og ulykkesforsikring.

Betaling

Afregning sker ved fakturering 1 gang månedligt. Betalingsfristen er 8 dage.

Der er mulighed for betaling via PBS.

Ved betaling efter forfald, beregnes rykkergebyr og renter. jf. rentelovens §5, stk. 1.

Kundekendskab, fortrolighed og persondata (GDPR)

Vikanservice Varde-Billund påtager sig at behandle materiale og oplysninger om kunden, der kommer Vikanservice til kendskab som led i opgaven, fortroligt.

Alle medarbejdere må ikke uberettiget videregive oplysninger vedr. private forhold på det enkelte arbejdssted. Alle medarbejdere er omfattet af tavshedspligt.

Alle medarbejdere kan fremvise ren straffeattest.

Kunden er forpligtet til efter anmodning fra Vikanservice at legitimere sig ved forevisning af offentligt udstedte legitimationspapirer, indeholdende navn, aktuel adresse, telefonnummer/mobilnummer, CVR-nummer og e-mail adresse.

Øvrige oplysninger omkring arbejdsopgaver, arbejdsadresse, kontaktoplysninger, bevillinger vil blive videregivet til vore medarbejdere med henblik på at udføre deres arbejde optimalt.

Vikanservice er ikke berettiget til at videregive oplysninger, modtaget fra kunden, undtaget i følgende tilfælde:

• Videregivelsen er nødvendig, for af Vikanservice kan opfylde sine aftalemæssige forpligtelser overfor kunden.

• Videregivelsen er pålagt ved lov.

• Videregivelsen sker til en anerkendt databehandler, som forvalter vores data til brug for administration i Vikanservice.

• Videregivelsen er nødvendig for, at Vikanservice kan varetage egne, legitime interesser.

• Kunden har samtykket i videregivelsen.

Kunden er til enhver tid berettiget til at få oplyst, hvilke oplysninger Vikanservice har registreret om kundens forhold. Kunden kan endvidere kræve urigtige oplysninger slettet eller rettet.

Slettepolitik omkring data

Kundedata slettes efter 5 år, såfremt der ikke har været aktivitet. Dette vil dog først være muligt ultimo 2018.

Sletning af kundedata vil herefter ske 1 gang årligt 1. maj.

E-mail korrespondance ældre end 2 år, vil blive slettet 1 gang årligt 1. maj.